مقالات پردازش تصویر

آوریل 7, 2020

الگوریتم بریسک (Brisk)

توصیف گر brisk توسط لوتنگر و همکارانش معرفی شد . در این الگوریتم ویژگیهای بدست آمده نسبت به مقياس تصویر و چرخش تغيير ناپذیرند و نسبت […]
آوریل 1, 2020

مقاله بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا