درس شناسایی آماریی الگو

دسامبر 2, 2022

الگوریتم بیشینه سازی انتظار EM

الگوریتم انتظار-بیشینه سازی رویکردی برای انجام تخمین بیشینه درستنمایی در حضور متغیرهای پنهان است. این کار را با تخمین مقادیر برای متغیرهای پنهان، سپس بهینه سازی […]
دسامبر 4, 2022

الگوریتم EM (Expectation-Maximization)

در بسیاری از بیان مسئله واقعی یادگیری ماشین، بسیار رایج است که ما ویژگی‌های مرتبط زیادی برای ساخت مدل خود در دسترس داریم، اما تنها بخش […]