هوش مصنوعی علمی جامعی است که هم شاخه های زیادی دارد هم اینکه در علوم دیگر دیگر نقش مهمی پیدا کرده است