سوالات گرامر زبان انگلیسی دکتری مهندسی سال 92

فیلم های آموزشی پردازش تصویر
مارس 10, 2021
سوالات گرامر زبان انگلیسی کنکور دکتری مهندسی هوش مصنوعی
سپتامبر 23, 2021

سوالات گرامر زبان انگلیسی دکتری مهندسی سال 92

سوال 1 زبان انگلیسی کنکور دکتری هوش مصنوعی سال 93 : گزینه 2 درست هست

in countless shacks and across the country she had tier the shoes of children , wiped their noses, hugged them when they cried , scrambled to find food for them ans fought for their rights

 1. to be crying
 2. when they cried
 3. cried
 4. had cried

در خانه های بی شماری و در سراسر کشور ، کفش بچه ها را ردیف کرده بود ، بینی آنها را پاک کرده بود ، وقتی آنها گریه می کردند آنها را در آغوش گرفت ، برای یافتن غذا برای آنها تلاش کرد و برای حقوق انها مبارزه کرد.

______________________________________________________________________

سوال دوم : گزینه سه صیح است.

superstitions were not the only Japanese thing in my life. a lot more of me was Japanese than i realized whether i liked it or not

 1. to relized
 2. realized
 3. i realied
 4. to be realized

خرافات تنها چیز ژاپنی در زندگی من نبود. قسمت زیادی از من ژاپنی بود تا اینکه فهمیدم آن را دوست دارم یا نه
_______________________________________________________________________________

perhaps the most unusual office is the one used by David Smith who, in 2007 , decided to move closer to nature by creating an office in a tree

 1. used by David Smith
 2. witch used by David Smith
 3. David Smith used
 4. is used by David Smith

شاید غیرمعمول ترین دفتر ، دفتر مورد استفاده دیوید اسمیت باشد که در سال 2007 تصمیم گرفت با ایجاد دفتر در درخت به طبیعت نزدیک شود.

_____________________________________________________________________________________

That some regions of the earth are rich in a wide variety of species is well known , something no one ever disputes

 1. the earth’s some regions
 2. there are some region of the earth
 3. what are the regions of the earth
 4. That some regions of the earth

این که برخی از مناطق زمین غنی از انواع وسیعی از گونه ها هستند به خوبی شناخته شده است ، چیزی که هیچ کس هرگز آن را مورد مناقشه قرار نمی دهد

_________________________________________________________________________

a team led by Mark Tuszynski injected brain_derived neurotrophic factor (bdnf) into the entorhinal cortex and hipppcapus,the parts of the brain where memorise are formed and consolidated, and where Alzheimer’s strikes first

 1. in witch the parts of the brain where memorise are formd and consoliodated
 2. they being the parts of the brainwhere memorise are formed and consliodated
 3. to form and consolidated the parts of the brian where memorise
 4. the part of the brain where memorise are formed and consolidated

تیمی به سرپرستی مارک توشینسکی عامل عصبی مغزی (bdnf) را به قشرداخلی و هیپکاپوس تزریق کرد ، قسمتهایی از مغز که حافظه در آنها شکل می گیرد و تثبیت می شود ، و اولین جایی که آلزایمر ضربه می زند.

_____________________________________________________________________

i heard the car is the deadliest weapon created by humans and that the number of lives it has claimed exceeds the death toll from atomic weapons,guns or bombing , is this true?

 1. and the number of lives claimed
 2. claims that the number of lives
 3. that the number of lives it has claimed
 4. it has claimed the number of lives

من شنیدم ماشین کشنده ترین سلاح است که توسط بشر ساخته شده است و تعداد قربانیان آن از تعداد قربانیان سلاح های اتمی ، اسلحه یا بمباران بیشتر است ، آیا این درست است؟

____________________________________________________________________________

many top athletes now find mental training indispensable and not just for performing on .game day but for getting the most out of daily workouts

 1. only
 2. not just
 3. both
 4. either

در حال حاضر بسیاری از ورزشکاران برتر تمرینات ذهنی را ضروری می دانند و نه فقط برای اجرای در روز بازی بلکه برای استفاده بیشتر از تمرینات روزانه.

__________________________________________________________________________________

Leonardo’s unique labelling of the ventricles reflects the tremendous importance he accorded to the sense of vision which he described as the window to the soul and the most important basis of all experience

 1. of all experience
 2. on witch experience
 3. ever to experience
 4. on that is experienceing

برچسب گذاری منحصر بفرد لئوناردو به بطن ها نشان دهنده اهمیت فوق العاده ای است که وی به حس بینایی که به عنوان پنجره ای به روح و مهمترین مبنای تمام تجربیات توصیف می کرد ، می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *