زبان انگلیسی

آگوست 28, 2022

سوال 141 زبان دکتری فنی سال 1401

…………………we will have to repeat the experiment because the results were not ما باید آزمایش را تکرار کنیم زیرا نتایج ….. حاصل نشد. equivocal credulous conclusive […]