روش های استخراج ویژگی رنگ در پردازش تصویر

فضای رنگ در پردازش تصویر
سپتامبر 25, 2020
بررسی خوشه بندی نقاط کلیدی الگوریتم sift
سپتامبر 26, 2020

روش های استخراج ویژگی رنگ در پردازش تصویر

در این مقاله به بررسی برخي از استخراجگرهای ويژگي رنگ از جمله گشتاور رنگ، هيستوگرام رنگ،هيستوگرام برچسب رنگ، بردار ارتباط رنگ و همبستگي نگار رنگ مي پردازدیم :

گشتاور رنگ / ممان رنگ

اين روش يکي از موفق ترين روشهاي استخراج رنگ در سيستمهاي بازيابي است. گشتاور مرتبه اول ،دوم و سوم به ترتيب به نامهاي ميانگين ،واريانس و درجه اريبي رنگ ،توزيع رنگ تصوير را به صورت کارآمد و بهينه ارائه ميدهند. گشتاورهای رنگ غالبا در سيستمهاي HSVوL*a*b*محاسبه ميشوند که L*a*b*ارجحيت دارد. استفاده از ممان سوم رنگ در کنار دو ممان اول ،بازده کلي بازيابي را افزايش ميدهد ،اما اين ممان به تغيير زاويه ديد حساساست و ممکن است خود دليلي براي کاهش بازده شود. اين ويژگي اصولا قدرت جداسازي کمي دارد و بنابراين از آن براي فيلتر کردن تصاوير در مراحل اوليه جستجو استفاده ميشود.

هیستوگرام رنگ

هيستوگرام معرف توزيع تجمعي نقاط در سه کانال رنگ است ،به صورتي که هر مولفه هيستوگرام برابر با مجموع تعداد پيکسل هايي است که متعلق به يک رنگ يا يک مجموعه رنگ هستند. اين روش به دليل بار محاسباتي پايين در سيستمهاي بازياي تصوير به صورت گسترده استفاده ميشود ،همچنين نسبت به تغيير اندازه کم ،تغيير زاويه ،دورنمايي و اغتشاش تصوير پايدارتر است .به طور کلي هرچه تعداد مؤلفه هاي هيستوگرام بيشتر باشد قدرت جداسازي آن بيشتر است ،اما باعث افزايش بار محاسباتي است و انديس گذاري تصوير را دشوارتر مي کند. همچنين تعداد زياد مولفه هاي هيستوگرام لزوماً کارايي بازيابي را افزايش نميدهد. مشکل ديگري که در پايگاههاي داده تصوير بسيار بزرگ رخ ميدهد ،مساله اشباع شدن هيستوگرام است ،به اين معنا که تصاوير بسيار متفاوت ممکن است هيستوگرام مشابهي داشته باشند.

همبستگي نگار رنگ

اين ويژگي نه تنها معرف توزيع رنگ پيکسلها است ، بلکه همبسـتگي مکاني هر جفت پيکسل را نيز شامل ميشود. بعد اول و دوم از سه بعد هيستوگرام رنگ،هر جفت پيکسل و بعد سوم معرف فاصله مکاني آنهااست. بردار همبستگي نگار رنگ جدولي است که توسط جفتهاي رنـگ انديس گذاري شده است ،بـه گونـه اي کـه kامـين مولفـه (i, j) برابـر احتمال يافتن يک پيکسل از رنگ jام در فاصـلهk از يـک پيکسـل از رنگ i در تصوير است.اين بردار در مقابل هيستوگرام و CCV بازده بهتري براي سيستم بازيابي فراهم ميکند ،اما به علت بعد زياد ،بار محاسـباتي بـالايي دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *