تغییر در تصاویر ماهواره ای و مقایسه نتایج آن در الگوریتم sift

تطبیق تصاویر ماهواره ای با الگوریتم sift
ژانویه 1, 2021
خوشه بندی نقاط کلیدی
ژانویه 21, 2021

تغییر در تصاویر ماهواره ای و مقایسه نتایج آن در الگوریتم sift

تصویر بیابانی

همانطور که در تصاویر زیر مشخص است تصویر اول , تصویر اصلی می باشد که بخشی از آن که با کادر قرمز رنگ مشخص شده ,بریده و با اعمال تغییراتی مانند تغییر زاویه دید و روشنایی مورد بررسی برای مطابقت قرار گرفته اند.

مقیاس عکس اصلی نسبت به هر دو عکس فوق کاهش یافته اما در مقیاس یکسان با دو عکس مطابقت داده شده است.

تعداد تطابق هانقاط کلیدی تصویر برش خوردهنقاط کلیدی تصویر اصلیتغییر
Found 0 matches.
172.232429 seconds.
410×128 2099×128 تغییر زاویه دید
افزایش روشنایی
تصویر اول
Found 4 matches.
278.873063 seconds.
410×128 2099×128 تغییر زاویه دید
افزایش روشنایی
Found 45 matches.
226.205489 seconds.
410×128 2099×128 تصویر اول
مقیاس
Found 47 matches.
214.587044 seconds.
623×128 2099×128 مقیاس

تصویر رود

در این نمونه کنتراست تصویر را بالا برده و در تصویر بعدی علاوه بر تغییر کنتراست زاویه دید نیز تغییر کرده است.

Found 8 matches.
420.273627 seconds.
4635×128 3894×128
Found 10 matches.
490.302307 seconds.
5468×128 3894×128
Found 10 matches.
366.887580 seconds.
3792×128 3894×128

جدول مطابقت

زمان و تعداد تطابق هاتصویر برش خوردهتصویر بزرگنحوه تغییر
Found 10 matches.
366.887580 seconds.
3792×128 3894×128 مقیاس
Found 10 matches.
490.302307 seconds.

5468×128
3894×128 افزایش کنتراست
Found 8 matches.
420.273627 seconds.
4635×128 3894×128 افزایش کنتراست
+ تغییر زاویه دید

تصویر منطقه جنگلی داخل شهر

در تصاویر زیر در تغییر اول کنتراست اضافه شده و برای عکس بعدی روشنایی افزایش پیدا کرده و زاویه دید نیز عوش شده است

تغییرمقیاس تصویر کامل

Found 8 matches.
191.286126 seconds
1725×128 2854×128

تغییر مقیاس تصویر اصلی (اول نقاط کلیدی تصویر برش زده استخراج شده است)

Found 7 matches.
129.243506 seconds.
2854×128 double 1725×128 double

افزایش کنتراست تصویر برش زده شده

Found 5 matches.
34.838490 seconds.
2247×128 double 2854×128 double

افزایش کنتراست و استخراج نقاط کلیدی به عنوان تصویر اول

Found 6 matches.
125.336686 seconds.
2854×128 double 2247×128 double

افزایش کنتراست+ روشنایی و تغییر زاویه دید تصویر

Found 1 matches.
111.848415 seconds.
1615×128 2854×128 double

افزایش روشنایی و تغییر زاویه دید و اجرا به عنوان تصویر اول

Found 2 matches.
157.551169 seconds.
2854×128 1615×128

جدول تعداد نقاط کلیدی و زمان تطبیق و تعداد مطابقت ها بیان شده است.

تعداد تطابق ها
زمان انجام
عکس برش زده شدهتصویر کاملتغییر
Found 8 matches.
191.286126 seconds
1725×128 2854×128 مقیاس
Found 7 matches.
129.243506 seconds.
1725×128 2854×128 مقیاس
تصویر اول
Found 5 matches.
is 134.838490 seconds.
2247×128 2854×128 افزایش کنتراست
تصویر اول
Found 6 matches.
125.336686 seconds.
2247×128 2854×128 افزایش کنتراست
Found 1 matches.
111.848415 seconds.
1615×128 2854×128 افزایش روشنایی
زاویه دید
تصویر اول
Found 2 matches.
157.551169 seconds.
1615×128 2854×128 افزایش روشنایی
زاویه دید

تصویر بافت شهری

Found 54 matches.
958.198524 seconds.
7888×128 double 11086×128 double
Found 177 matches.
968.106059 seconds.
8990×128 11086×128
Found 4 matches.
860.931973 seconds.
6812×128 11086×128

جدول تطابقات

تعداد مطابقت ها و زمان اجرا
نقاط کلیدی تصویر برش خوردهنقاط کلیدی تصویر اصلیتغییر
Found 54 matches.
958.198524 seconds.
7888×128 11086×128 زاویه دید
Found 177 matches.
968.106059 seconds.
8990×128 11086×128 مقیاس
Found 4 matches.
860.931973 seconds.
6812×128 11086×128 زاویه دید
روشنایی

تصویر معدن

جدول مطابقت

تعداد مطابقت هانقاط کلیدی تصویر برش زدهنقاط کلیدی تصویر اصلیتغییر
Found 3 matches.
6416.416899 seconds.
17302×128 8230×128 افزایش روشنایی
Found 34 matches
13986.499427 seconds
39905 8230×128 مقیاس

تصویر مناطق صنعتی

Found 13 matches.
1487.495722 seconds.
196×128 8336×128
Found 138 matches.
719.502012 seconds
925×128 8336×128

تغییر مقیاس ده برابری

Found 0 matches.
Elapsed time is 492.801821 seconds.
275×128 double370×128 double

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *